ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารธรรมศาสตร์อาสา(ห้องสมุด)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 51,300
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสำนักงานครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 187,400
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนประถมและอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535/2538
งบประมาณ : 1,500,000/280,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนมัธยม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 1,500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 257,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 1,100,000
เพิ่มเติม..