ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)  สร้างเมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2515 เป็นอาคาร         ป. 1 ซ ขนาด  3  ห้องเรียน โดยชาวบ้านหนองแม่แตงได้ร้องเรียนให้หนังสือพิมพ์ลงข่าวทราบถึงความประสงค์ที่จะสร้างโรงเรียน  โดย นายยงยุทธ  แสงอรุณ  ศึกษาธิการอำเภอเมือง  พร้อมด้วยคณะนิสิตนักศึกษาอาสาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาสาเดินทางมาสำรวจพื้นที่ที่จะสร้าง  และร่วมมือกับชาวบ้านให้หาวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง จนกระทั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีนักเรียน 104  คน  มีครูสอนประจำชั้น 1 คน  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์  2519  ชาวบ้านได้สร้างอาคาร ป. 1 ซ ใช้สอนชั้นประถมศึกษา  ปีที่  5 6   เมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ  ป.1 ซ  ขนาด  4  ห้องเรียน  เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบจังหวัด  0231/20  จำนวน  4  ห้องเรียน  เมื่อ     พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  205/26  จำนวน  4  ห้องเรียน และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  สปช. 205/26  จำนวน  4  ห้องเรียน  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึง  มัธยมศึกษาปีที่  3  มีจำนวนนักเรียน  321  คน  และมีข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและ ลูกจ้างประจำ   จำนวน  20  คน