ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

·       วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน  วัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ  เป้าหมาย ที่ปรารถนาให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียน ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545)

·       วิสัยทัศน์ (Vision)

ปี 2558 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) มุ่งมั่นจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      มีความรัก  ความภูมิใจในท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  พร้อมทั้งดำเนินการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ

·       ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญา  โลกสฺสมิ  ปชฺโชโต    ปัญญา  คือ  แสงสว่างแห่งโลก