ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธะกิจ  (Mission)

1.โรงเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จะร่วมมือกันปรับปรุง  ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

2.โรงเรียนจะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

3.โรงเรียนจะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

4.โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตงจะร่วมมือกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

5.โรงเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก  ภาคภูมิใจ  และรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

6.โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง จะร่วมมือกันในการจัดระบบการบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการโดยทุกฝ่ายเข้ามาร่วมดำเนินงานและเป็นตัวแทนโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เป้าประสงค์  (Goals)

                โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) มีเป้าหมายดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียน (พ.ศ. 2554 2558) ดังนี้

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

2. ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น

3. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง และได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

5. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

6. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่เน้นการบริหารใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีระบบการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล   และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

7. ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง