ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล1(อายุ4ปี)ถึงระดับ   มัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตพื้นที่บริการ  4 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ 1, หมู่  4  และหมู่ 10 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม และ หมู่7ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร