ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 2560

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อนุบาล ๑

1

19

13 32 32

อนุบาล 2

1

13

13 26 26

รวม

2

32

26 58

 

ประถมศึกษาปีที่ ๑

1

13

9 22 22

ประถมศึกษาปีที่ ๒

1

15

9 24 24

ประถมศึกษาปีที่ ๓

1

17

12 29 29

ประถมศึกษาปีที่ ๔

1

13

20 33 33

ประถมศึกษาปีที่ ๕

1

16

12 18 18

ประถมศึกษาปีที่ ๖

1

10

10 20 20

รวม

6

84

72 156

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

1

13

12 25 25

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

1

13

14 27 27

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

1

5

7 12 12

รวม

3

31

33 64

 

การศึกษานอกระบบ

1

9

4 13 13

รวมทั้งหมด

12

156

135 291