ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการศิษย์เก่า
คณะกรรมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)

นางนวลจันทร์  สุจจ่าชารี            ประธาน

นายเพ็ชรไทร  แสงวาโท            รองประธาน

นางรัชนี  หงษ์อาลัย                  รองประธาน

นายห้อย  ทองทา                     เลขานุการ

นายปิยะวัฒน์  คุณหงส์              ที่ปรึกษา

นางอัคราวรรณ  บุญประกอบ       ที่ปรึกษา