ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อนักเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
รายชื่อนักเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชั้น ห้อง เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
1 62010118 ม.3 2 1620200074141 2354 ด.ญ. ปนัดดา วรชินา
2 62010118 ม.3 2 1130300118098 2399 ด.ช. ยุทธพงษ์ รังผึ้ง
3 62010118 ม.3 2 1620200087285 2466 ด.ช. สุเทพ ศรีมาลา
4 62010118 ม.3 2 1110300200631 2472 ด.ญ. ผกาวรรณ กลางแท่น
5 62010118 ม.3 2 1103702109771 2485 ด.ช. ปฏิภาณ รังผึ้ง
6 62010118 ม.3 2 1620200085223 2538 ด.ช. มงคลชัย ศรีมาลา
7 62010118 ม.3 2 1119900555748 2576 ด.ญ. แพรวพรรณ แซ่ฉั่ว
8 62010118 ม.3 2 1620200068591 2758 ด.ช. อนุชา อุทัยดา
9 62010118 ม.3 2 1620200074558 2788 ด.ช. ยุทธนา อุทัยดา
10 62010118 ม.3 2 1100702115301 2816 ด.ช. ธงชัย มีมุข
11 62010118 ม.3 2 1620200076593 2817 ด.ช. พงษ์สิทธิ์ ดวงจำ
12 62010118 ม.3 2 1620200075244 2819 ด.ญ. อ้อมใจ มาตสาลี
13 62010118 ม.3 2 1620200080779 2879 ด.ช. เกรียงไกร ยางศรี
14 62010118 ม.3 2 1620200080221 2884 ด.ญ. รจนา กล่ำศรี
15 62010118 ม.3 2 1620200082364 2885 ด.ญ. วันวิสา พูนพัฒนะ
16 62010118 ม.3 2 1620200088893 2896 ด.ช. ปัณณวัฒน์ คนคง
17 62010118 ม.3 2 1459900641773 2897 ด.ช. พรเทพ อ่อนสำลี
18 62010118 ม.3 2 1620200083964 2902 ด.ช. นที หนูทอง
19 62010118 ม.3 2 1620200088044 2903 ด.ช. วิษณุ ปิ่นทอง
20 62010118 ม.3 2 1102002845741 2904 ด.ช. ปฏิภาณ ปานศรี
21 62010118 ม.3 2 1100702560861 2943 ด.ญ. ปิยะรัตน์ มูลชัย
22 62010118 ม.2 1 1669900354985 2544 ด.ช. สุทิน ชนะศักดิ์
23 62010118 ม.2 1 1620200090090 2583 ด.ช. ไพฑูรย์ ชัยนามน
24 62010118 ม.1 1 1629900528061 3101 ด.ญ. ศิริพร ปาณะคำ

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11.48 KB