ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต โตน้อย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พ.ค.2515 - 25 พ.ค.2518
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิญญา ทะวะลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พ.ค.2518 - 30 ก.ย.2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ ชัยหัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ม.ค.2539 - 1 มิ.ย.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายทองเปลว จบศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย.2548 -
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุบัน พรเวียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางนิภา ฮุ่งหวล
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พ.ค 61-