ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นายเมธารวินท์ ถิ่นกาญจนกุล
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกนกวรรณ เจริญอึ๊ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0