ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนันทนา เรียนไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิภา ฮุ่งหวล
ครู คศ.3

นางเอมอร ไกรศร
ครู คศ.3

นางแสงเทียน แก้วนคร
ครู คศ.3