ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปิยะวัฒน์ คุณหงส์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุกัญญา กุสุโมทย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0