ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

มานะ จันทร์ต้น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเพ็ง สอนสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0