ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพิมพ์ผกา ด้วงทอง
ครู คศ.3

นางธัญญาภรณ์ สมทรัพย์
ครู คศ.3

นางสาวกรกนก เตชะชัย
ครู คศ.2