ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประเวศ อาจศัตรู
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเพ็ชรไทร แสงวาโท
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะวัฒน์ คุณหงส์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลจันทร์ สุจจ่าชารี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ แสนบุญสิริ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย แก้วนคร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ รอดคุ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุดมวชิรคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข แก่นหอม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเที่ยง ชาวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี หงส์อาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร จันสอน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน สมทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบัน พรเวียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร :